Nieuwe pagina

In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen uit Cluster4 en 3 de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Door deze partners, bestaande uit De Ambelt, Yulius (vm RMPI), RENN4, Horizon, BOOR, REC Rijndrecht, lvc4 en  Onderwijscentrum Zuid Gelderland, werd een stuurgroep gevormd. Ook werden medewerkers uit diverse lagen en functiegebieden uit deze organisaties bijeen gebracht in een projectgroep. Deze mensen hebben met elkaar een set van kwaliteitsnormen ontwikkeld op het gebied van beleid, organisatie, primair proces, mensen, partners en reflectie. In September 2011 is deze norm vastgesteld door de stuurgroep en zijn de partners hun organisaties gaan voorbereiden op het voldoen aan de eisen uit de kwaliteitsnorm. Het streven is dat eind 2011 de eerste school een certificeringtraject in zal gaan.

 

Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs  én de internationaal erkende ISO-9001 norm hebben we een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. Een onderwijsinstelling kan vervolgens haar organisatie inrichten op basis van deze norm en dit (extern) laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Zo toont de instelling aan dat zij haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten.  Uiteraard kan ook met de Kwaliteitsnorm worden gewerkt zonder de ambitie van certificering.

De norm sluit aan bij de 7 kernwaarden van het  Speciaal Onderwijs zoals die door de branche zijn  ontwikkeld. Op dit moment wordt door de sector druk gewerkt aan het formuleren van prestatie-indicatoren.

 

 

 De Leeswijzer en de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

De onderliggende stukken voor het gebruik van de norm, zoals de leeswijzer en het kwaliteitshandboek zijn te downloaden onder aan deze pagina. 

De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is een vertaling van de ISO 9001:2008 norm, dat wil zeggen dat alle eisen uit de ISO 9001 norm zijn terug te vinden als eisen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.  De focus bij de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs ligt echter consequent op het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Om de vertaling van de ISO 9001:2008 norm, het inspectiekader en de bijdragen van het werkveld naar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs inzichtelijk en sluitend te maken is deze Leeswijzer toegevoegd. De Leeswijzer bevat gedetailleerde en meer concrete  informatie over de interpretatie van de eisen in de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs. Daar waar de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs termen hanteert die in het kader van de ISO 9001 norm een specifieke betekenis hebben, wordt in de Leeswijzer verwezen naar een verklaring waarin de term precies gedefinieerd wordt. De Leeswijzer maakt dan ook integraal onderdeel uit van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Elk Kwaliteitsnormonderdeel is in de Leeswijzer verder uitgewerkt in basiseisen, best practices en voorbeelddocumenten.

 

Plan van aanpak

In dit onderdeel is een plan van aanpak opgenomen voor de schoolorganisaties om een eigen  kwaliteitsmanagementsysteem te ontwikkelen. Daarbij wordt er een relatie  gelegd met de opbouw en inhoud van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011.

De redenen en planning voor de realisatie van het KMS  worden in kaart gebracht alsmede de scope. Die scope betreft de processen en organisatieonderdelen waar het KMS  betrekking op zal hebben.

Het is uiteraard een beleidskeuze van de school om al dan niet over te gaan tot certificering van het kwaliteitsmanagementsysteem. De keuze om een KMS te gaan ontwikkelen en implementeren betekent dus niet vanzelfsprekend dat de schoolorganisatie ook kiest voor certificering. Door in het plan van aanpak de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs als uitgangspunt te nemen, voldoet het ontwikkelde KMS in principe al wel aan het voor certificering geldende normenschema.

 

Ondersteuning:

Het is aan te bevelen om  u bij het ontwikkelen van een KMS en het gebruik van de Kwaliteitsnorm en zeker ook wanneer u toewerkt naar certificering,  te laten ondersteunen door instellingen of organisaties die hiermee bekend zijn.   

CKMZ (centrum voor kwaliteit en management in de zorgsector) en mede-ontwikkelaar van de norm is uiteraard bekend met de Kwaliteitsnorm en heeft ook trainingen uitgevoerd op diverse scholen en in het kader van het landelijk aanbod van  LECSO:  www.ckmz.nl ,  contactpersoon: Caroline van der Linde

Daarnaast is  ook  Bureau de Bont binnen het speciaal onderwijs inmiddels bekend met het werken met de Kwaliteitsnorm:  www.bureaudebont.nl , contactpersoon: Oscar Schneider  

Maar ook andere organisatieadviesbureaus als van Beekveld & Terpstra,  de Landelijke Pedagogische Centra of de CED-groep kunnen u van dienst zijn bij het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem  en het werken met de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.

Certificerende instellingen:

Door  LECSO is gesproken met een viertal Certificerende Instellingen. Door de stuurgroep kwaliteitsnorm is gekozen om met een drietal instellingen verder te gaan die ervaring hebben in of affiniteit hebben met het onderwijs.  Deze instellingen certificeren volgens de ISO-9001:2008 norm en betrekken daarbij de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs.  LECSO onderhoudt daartoe de contacten met deze instellingen en bespreekt ook aanpassingen op basis van de ervaringen.

Het betreft de volgende certificerende instellingen:

Certiked: Certificering, toetsing en training voor kennisintensieve dienstverleners: www.certiked.nl , contatcpersoon: Sandra Henke

CIIO:  Dé certificeerder voor de professionele dienstverlener: www.ciio.nl , contactpersoon: Marja van Houten de professionele dien

DNV: Business Assurance:  www.dnvba.com, contactpersoon: Tonny Sponselee

 

 

 

Kwaliteitshandboek

Het kwaliteitshandboek is een beschrijving van het kwaliteitsmanagementsysteem van de school en biedt een raamwerk voor de processen die hierbij gebruikt worden. Hiermee geeft de schoolorganisatie aan hoe zij de kwaliteit van haar producten en diensten bewaakt en optimaliseert.

Het kwaliteitshandboek bevat een beschrijving van de organisatie en de kritische processen. Hiertoe behoort tevens een beschrijving van (of verwijzing naar) de verplichte procedures en registraties. Verder geeft het handboek aan welke documenten door de organisatie zelf vereist worden om een effectieve uitvoering en beheersing van processen zeker te stellen.

In het kwaliteitshandboek worden in ieder geval het beleidsproces, de primaire processen, de ondersteunende processen, de personele processen en de verbeterprocessen beschreven, alsmede de onderlinge relaties.

 Het staat de organisatie uiteraard vrij om voor het kwaliteitshandboek zelf een structuur te ontwerpen die het beste bij haar past. Hier is echter een voorbeeld opgenomen van een  kwaliteitshandboek uitgaand van de processen en gerelateerd aan de domeinen van de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs 2011.  Daarnaast zijn voorbeelden van uitwerkingen opgenomen.