Nieuws Onderwijs en Zorg

Openbare les bij aanvaarding lectoraat Jeugd aan Hogeschool Utrecht

Op 7 december gaven Saskia Wijsbroek en Micha de Winter een openbare les aan de Hogeschool Utrecht ter gelegenheid van hun benoeming tot lector Jeugd bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie. Marc Cantrijn van LECSO volgde deze les.

Vaak beginnen discussies over jeugdhulp of jeugdzorg met de constatering dat het met het grootste deel van de jeugdigen en gezinnen in Nederland goed gaat, maar dat 10 à 15% met problemen te kampen heeft. Dat roept de vraag op of het nu goed of slecht gaat met de jeugd en opvoeding in Nederland. In het nieuwe Lectoraat Jeugd vervangt men deze ogenschijnlijke tegenstelling door een benadering die de kwaliteit van leven van álle kinderen en jongeren in Nederland centraal stelt. Als kinderen die opgroeien in achterstand of met ernstige problemen al vroeg het vertrouwen in een kansrijke en hoopvolle toekomst verliezen, schaadt dit niet alleen deze kinderen zèlf, maar ook de samenleving als geheel.

Hoe kunnen beleidsmakers en professionals bijdragen aan het versterken van de veerkracht van gezinnen? Hoe kan die veerkracht bijdragen aan een afname van de vraag om jeugdhulp en jeugdzorg enerzijds, en het optimaliseren van hulp en zorg voor gezinnen die dit nodig hebben anderzijds?

In de bijlage vindt u een schematische weergave van deze openbare les met daarin de conclusie van Micha de Winter: “Kinderen hebben behoefte aan HOOP, PERSPECTIEF en LEVENSLUST.”  (empirisch vastgesteld!) Hieruit volgen weer aanbevelingen voor de komende bestuursperiode (gemeenteraadsverkieizngen).

171207 openbare les Saskia Wijsbroek - Micha de Winter.pdf